Výběrové řízení na rezidenční místo

Název a adresa vyhlašovatele s rezidečním místem - poskytovatele zdravotních služeb *
Seznam rezidenčních míst včetně oboru specializačního vzdělávání *
Termín vyhlášení výběrového řízení - začátek *
Termín pro podání přihlášek - konec *
Odkaz do sekce na webových stránkách, kde je výběrové řízení umístěno. *
Pokud využijete SVL nebo SPL ČR prosím vyplňte www.svl.cz a www.splcr.cz
Místo pro podání přihlášek *
PSČ *
E-mail *
Telefon *

Přílohy

Kritéria pro hodnocení uchazeče:
a) zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
d) komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem 4-40 bodů
Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40 bodů)
Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k příhlášce:
1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe

Souhlasím s uveřejněním na www.svl.cz a www.splcr.cz a v dalších mediích a se zpracováním a uchovávaním údajů pro zabezpečení komunikace mezi mnou a SVL ČLS JEP, SPL ČR a pro potřeby AK VPL MZ ČR. Kliknutím na ikonu odeslat bude tento formulář automaticky odeslán na následující adresy: svl@cls.cz, spl@zdravotnictvi.cz . O datu konání výběrového řízení informujte MZ ČR i písemně: Vytiskněte formulář, podepište a zašlete na Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 Odbor VPL – Výběrové řízení RM

Místo *
Datum *
Podpis *