Tento web je určen pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace zde prezentované nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tento web potvrzuji, že

jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Dále beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odejít

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Formulář - výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo

Název a adresa vyhlašovatele s rezidečním místem - poskytovatele zdravotních služeb *
Seznam rezidenčních míst včetně oboru specializačního vzdělávání *
Termín vyhlášení výběrového řízení - začátek *
Termín pro podání přihlášek - konec *
Odkaz do sekce na webových stránkách, kde je výběrové řízení umístěno. *
Pokud využijete SVL nebo SPL ČR prosím vyplňte www.svl.cz a www.splcr.cz
Místo pro podání přihlášek *
PSČ *
E-mail *
Telefon *

Přílohy

Kritéria pro hodnocení uchazeče:
a) zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
d) komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem 4-40 bodů
Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40 bodů)
Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k příhlášce:
1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe

Souhlasím s uveřejněním na www.svl.cz a www.splcr.cz a v dalších mediích a se zpracováním a uchovávaním údajů pro zabezpečení komunikace mezi mnou a SVL ČLS JEP, SPL ČR a pro potřeby AK VPL MZ ČR. Kliknutím na ikonu odeslat bude tento formulář automaticky odeslán na následující adresy: svl@cls.cz, spl@zdravotnictvi.cz . O datu konání výběrového řízení informujte MZ ČR i písemně: Vytiskněte formulář, podepište a zašlete na Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 Odbor VPL – Výběrové řízení RM

Místo *
Datum *
Podpis *

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací